Pomagamy ludziom z ADHD, zespołem Aspergera

i innymi trudnościami rozwojowymi i wychowawczymi

KONTAKT: tel.

509 938 519, 601 317 168

Rozliczenia tel: 729-991-277

 D12 biuro@savant.org.pl, fundacja@savant.org.pl  D12  nr konta: 40 2030 0045 1110 0000 0407 9690

Poradnia

TUS
zajęcia dla dzieci
warsztaty
szkolenia 
terapia

Forum

wirtualna grupa wsparcia

Edukacja

Strona edukacyjna na temat
zespołu Aspergera

Facebook

grupa Facebook

Szukaj

Statut

STATUT
"Fundacja SAVANT - Ogólnopolska Kampania na rzecz ADHD i Zespołu Aspergera"

 § 1

 

Postanowienia ogólne

 Fundacja pod nazwą:
"Fundacja SAVANT - Ogólnopolska Kampania na rzecz ADHD i Zespołu Aspergera",
zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez:
Beatę Grotowską,
Bogdana Mizerskiego zwanych dalej fundatorami.
Fundacja została ustanowiona aktem notarialnym z dnia 20 grudnia 2012 sporządzonym przed notariuszem Hubertem Peryczem, w Kancelarii Notarialnej HPMS, Hubert Perycz i Mariusz Soczyński, w Warszawie, przy ul. Rzymowskiego 34.

 § 2

 

 1. Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
 2. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.
 3. Fundacja zostaje ustanowiona na czas nieokreślony.
 4. Fundacja posiada osobowość prawną.
 5. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Pracy i Polityki Socjalnej.
 6. Fundacja używa pieczątki z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
 7. Fundacja może posługiwać się prawnie strzeżonym znakiem graficznym.

 

§ 3

 

 1. Siedzibą fundacji jest miasto Warszawa.
 2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

 

§ 4

 

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

 

§ 5

 

Cele i zasady działania Fundacji

 

Celami Fundacji są:

 1. Pomoc w rozwoju dzieciom i młodzieży z ADHD, zespołem Aspergera oraz innymi zaburzeniami neurorozwojowymi.
 2. Pomoc dorosłym z ADHD, zespołem Aspergera oraz z innymi zaburzeniami neurorozwojowymi.
 3. Pomoc rodzinom, których członkowie dotknięci są ADHD, zespołem Aspergera oraz innymi zaburzeniami neurorozwojowymi.
 4. Propagowanie wiedzy na temat ADHD, zespołu Aspergera oraz z innych zaburzeń neurorozwojowych.

§ 6

 

Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami.

 

§ 7

 

Fundacja może realizować swoje cele z zachowaniem wymogów obowiązujących przepisów prawa poprzez:

 1. finansowe i materialne wspieranie ośrodków i placówek prowadzących leczenie, rehabilitację i edukację dzieci i młodzieży w tym niepełnosprawnych;
 2. tworzenie, prowadzenie i finansowanie działalności placówek rehabilitacyjno-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w tym niepełnosprawnych;
 3. pomoc finansowa i materialna sierotom, dzieciom z rodzin ubogich i patologicznych, dzieciom niepełnosprawnym i chorym;
 4. finansowanie i dofinansowywanie kosztów rehabilitacji, leczenia i terapii dzieci i młodzieży chorych i niepełnosprawnych;
 5. współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi, instytucjami, placówkami służby zdrowia, organizacjami politycznymi i społecznymi, zakładami pracy, szkolnictwem itp.;
 6. korzystanie ze środków masowego przekazu (prasa, radio, telewizja) w celu propagowania wartości osoby, niezależnie od posiadanych przez nią dysfunkcji: fizycznych, psychicznych i intelektualnych oraz dążenie do szerszego nawiązania kontaktu Niepełnosprawnych ze społeczeństwem ludzi zdrowych;
 7. podejmowanie czynów społecznych, inspirowanie, organizowanie i prowadzenie działalności społecznej na rzecz niepełnosprawnych;
 8. współpracę i wymianę doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i placówkami działającymi na rzecz Niepełnosprawnych;
 9. prowadzenie poradnictwa obywatelskiego, w postaci niezależnych usług wspierających samodzielność obywateli;
 10. pomoc w organizowaniu stanowisk pracy dla niepełnosprawnych;
 11. organizowanie pomocy z udziałem wolontariatu;
 12. kierowanie uwagi społeczeństwa i ustawodawców na problemy osób Niepełnosprawnych;
 13. rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie;

 § 8

 

Rodzaje działalności Fundacji

Fundacja prowadzi działalność:
1. statutową,
2. gospodarczą.

 

§ 9

 

 1. Działalność statutowa jest określona przepisami prawa i niniejszym Statutem.
 2. Działalność gospodarcza jest służebna wobec działalności statutowej, co oznacza, że dochody z działalności gospodarczej służą prowadzeniu działalności statutowej.
 3. Cały dochód jest przeznaczony na działalność pożytku publicznego.
 4. Działalność gospodarcza Fundacji może być również realizowana poprzez uczestnictwo w spółkach prawa cywilnego i handlowego, w tym w spółkach z udziałem podmiotów zagranicznych na zasadach określonych w stosownych przepisach.

  § 10

 

Zakres potencjalnego gospodarczego działania fundacji obejmuje:

 1. wydawanie książek (58.11.Z)
 2. wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z)
 3. pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z )
 4. działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku (18.13.Z)
 5. produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury (17.29.Z)
 6. introligatorstwo i podobne usługi (18.14.Z)
 7. produkcja gier i zabawek (32.40.Z)
 8. sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.61.Z)
 9. sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (47.91.Z)
 10. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z)
 11. pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (64.99.Z)
 12. pozostała działalność rozrywkowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana; imprezy dla dzieci i dorosłych (92.34.Z)
 13. działalność związana z wydawaniem płyt, kaset, produkcją audycji itp. (92)
 14. sprzedaż detaliczna odzieży (52.42.Z)
 15. sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego i osobistego (51.47.Z)
 16. wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77.33.Z)
 17. produkcja odzieży i dodatków do odzieży z wyjątkiem odzieży skórzanej (18.2)
 18. produkcja gotowych artykułów włókienniczych, oprócz odzieży z wyjątkiem działalności usługowej (17.40.A)
 19. działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z)
 20. działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z)
 21. działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z)
 22. pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z)
 23. przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z)
 24. działalność portali internetowych (63.12.Z)
 25. pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z)
 26. działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (58.21.Z )
 27. działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (58.29.Z)
 28. działalność fizjoterapeutyczna (86.90.A)
 29. pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.09.Z)
 30. pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59)
 31. nauka języków obcych (85.59.A)
 32. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B)
 33. działalność wspomagająca edukację (85.60.Z)
 34. działalność paramedyczna (86.90.D)
 35. pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (86.90.E)
 36. opieka dzienna nad dziećmi (88.91.Z)
 37. pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (88.99.Z)
 38. działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.11.Z )
 39. działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (59.12 59.12.Z)
 40. działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.13 59.13.Z)
 41. działalność związana z projekcją filmów (59.14.Z)
 42. stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z)
 43. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (72.20.Z)
 44. działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (74.10.Z)
 45. działalność fotograficzna (74.20.Z)
 46. działalność związana z tłumaczeniami (74.30.Z)
 47. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z)
 48. działalność organizatorów turystyki (79.12.Z)

 

§ 11

 

Środki własne działalności gospodarczej stanowią:

 1. środki przekazywane przez Fundatorów środki pieniężne i rzeczowe w rozmiarze ustalonym przez Zarząd Fundacji;
 2. środki uzyskane z dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej, w części określonej przez Zarząd, z uwzględnieniem pomocniczego charakteru działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.

 

§ 12

 Majątek i dochody Fundacji

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2.000 (dwa tysiące) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania. Z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 1000 zł (słownie jeden tysiąc złotych).

 

§ 13

 

Dochody Fundacji pochodzić mogą z:

 1. darowizn, spadków, zapisów,
 2. dotacji i subwencji oraz grantów,
 3. dochodów z majątku Fundacji,
 4. własnej działalności gospodarczej.

 § 14

 

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd może złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza lub złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku.
 4. Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji lub określonego Beneficjenta. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczy je na dowolny cel statutowy.

 

§ 15

 

Organizacja działalności Fundacji

 

 1. Wyodrębniona organizacyjnie działalność gospodarcza Fundacji prowadzona jest przez zakłady działające na zasadach pełnego wewnętrznego rozrachunku gospodarczego.
 2. Zakłady są jednostkami organizacyjnymi Fundacji i podlegają jej Zarządowi.
 3. Zakładem kieruje kierownik lub dyrektor powołany przez Zarząd Fundacji. Zakres uprawnień i obowiązków kierownika lub dyrektora zakładu określa pełnomocnictwo udzielone przez Zarząd Fundacji.
 4. Zasady organizacji i funkcjonowania Zakładu określa regulamin nadany przez Zarząd Fundacji.
 5. Wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków na wynagrodzenia dla pracowników Zakładu uchwala Zarząd Fundacji.

 

§ 16

 

Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej ``osobami bliskimi'',
 2. przekazywania jej majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji.

 § 17

 

Władze Fundacji

 

Władzami fundacji są:

 1. Rada Fundacji,
 2. Zarząd Fundacji.

 

§ 18

 

Rada Fundacji

 

 1. Rada Fundacji, zwana dalej Radą, jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. Rada składa się z nie więcej niż sześciu członków.
 3. W skład Rady, z mocy statutu, wchodzą Fundatorzy.
 4. Pierwszy skład Rady stanowią Fundatorzy.
 5. Rada ma prawo powoływać kolejnych członków do swojego grona.
 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może to nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundatorzy nie mogą być w ten sposób pozbawieni członkostwa w Radzie Fundacji.
 7. Członkostwo w Radzie wygasa automatycznie w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
 8. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
 9. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.
 10. Członkowie Rady mogą zasiadać w Zarządzie Fundacji jak również mogą obejmować stanowisko Prezesa Zarządu Fundacji.

  § 19

 

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów przy zachowaniu quorum, o ile Statut nie stanowi inaczej.
 4. W razie równej liczby głosów w czasie głosowania decyduje głos Przewodniczącego.
 5. Quorum stanowi co najmniej 51% członków Rady.

 

§ 20

Zadania Rady Fundacji

 1. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.
 2. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
 3. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
 4. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
 5. Nadzór nad działalnością Fundacji.
 6. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.
 7. Podejmowanie uchwał zmieniających Statut Fundacji.

§ 21

 

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

 1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
 2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

§ 22

Zarząd Fundacji

 1. Zarząd powoływany jest przez Radę Fundacji.
 2. Zarząd Fundacji składa się z od dwu do pięciu osób.
 3. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu.
 4. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.
 5. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 6. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady Fundacji.
 7. W przypadku powołania nowego członka do funkcjonującego Zarządu, kadencja nowego członka upływa razem z kadencją Zarządu.
 8. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
 9. Quorum stanowi co najmniej 51% członków Zarządu.

§ 23

 

Zadania Zarządu

 1. kierowanie działalnością Fundacji i reprezentowanie jej na zewnątrz.
 2. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
 3. uchwalanie regulaminów,
 4. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
 5. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
 6. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
 7. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
 8. występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji,
 9. występowanie z wnioskiem dotyczącym połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.
 10. podejmowanie decyzji na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu z zachowaniem quorum. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
 11. powoływanie pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji
 12. przedkładanie Radzie Fundacji corocznie, do dnia 30 marca, rocznego sprawozdania z działalności Fundacji.
 13. Zarząd Fundacji ustala liczbę pracowników Fundacji i zasady ich wynagradzania.

§ 24

Sposób Reprezentacji

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
 2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach nie związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 5.000 (pięć tysięcy) złotych – oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Fundacji.

 

Postanowienia końcowe
 

§ 25

 

Zmiana Statutu

 1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji.
 2. Zmiana statutu Fundacji nie może dotyczyć istotnych zmian celów Fundacji.
 3. Zmiana statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego nadania.

§ 26

 

Połączenie z inną fundacją

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji. 

§ 27

 

Likwidacja Fundacji

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
 3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

 

§ 28

 

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji i stowarzyszeń o zbliżonych celach.

 

§ 29

 

Spory wynikłe z interpretacji statutu lub regulaminów uchwalonych na podstawie niniejszego statutu rozstrzyga na użytek Fundacji Rada Fundacji.

 

§ 30

 

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.


 

Fundacja SAVANT
02-729 Warszawa, ul. Rolna 165A
KRS 0000460406 NIP 521-365-17-70
e-mail: fundacja@savant.org.pl
nr konta BGŻ 40 2030 0045 1110 0000 0407 9690

| Bogdan Mizerski | Beata Grotowska |

| Edukacja Savant | Szkolenia Savant |

| Wirtualna Grupa Wsparcia |

| Wszystko o ADHD | Wszystko o zespole Aspergera | Asperger w pytaniach i odpowiedziach |

| Psycholog dziecięcy |

Copyright © Bogdan Mizerski 2015 All Rights Reserved.