Pomagamy ludziom z ADHD, zespołem Aspergera

i innymi trudnościami rozwojowymi i wychowawczymi

KONTAKT: tel.

509 938 519, 601 317 168

Rozliczenia tel: 729-991-277

 D12 biuro@savant.org.pl, fundacja@savant.org.pl  D12  nr konta: 40 2030 0045 1110 0000 0407 9690

Poradnia

TUS
zajęcia dla dzieci
warsztaty
szkolenia 
terapia

Forum

wirtualna grupa wsparcia

Edukacja

Strona edukacyjna na temat
zespołu Aspergera

Facebook

grupa Facebook

Szukaj

Nasza oferta

Nasza oferta

Kontakt on-line

Okoliczności zmuszają nas do pozostania w domach, ale my nie ustajemy w naszych działaniach. Zmieniamy jedynie sposób kontaktu. Zapraszamy!

 

Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

Umie­jęt­no­ści spo­łeczne mają wpływ na wiele sfer życia. Można się nawet poku­sić o stwier­dze­nie, że nie ma takiej dzie­dziny życia, w któ­rej nie są przy­datne. Osoby o wyso­kich kom­pe­ten­cjach spo­łecz­nych lepiej radzą sobie w związ­kach mał­żeń­skich, nawią­zują trwal­sze przy­jaź­nie i są bar­dziej zado­wo­lone ze swo­jego życia towa­rzy­skiego oraz zawodowego.

Prze­ciętne dziecko nabywa umie­jęt­no­ści spo­łecz­nych poprzez obser­wa­cję oto­cze­nia, w któ­rym dora­sta. Pro­ces roz­po­czyna się w momen­cie naro­dzin i trwa nie­prze­rwa­nie, aż do dorosłości.

Jeżeli napo­ty­kamy na dziecko, które zacho­wuje się w spo­sób nie­wła­ściwy, nie prze­strzega norm spo­łecz­nych, to zwy­kle myślimy, że zostało źle wycho­wane, albo, że dostało nie­wła­ściwe wzorce. Jed­nak nie zawsze tak musi być.

Jest grupa dzieci, które, mają kło­pot z przy­swa­ja­niem tego rodzaju wie­dzy i pomimo naj­lep­szych wzor­ców, nie będą w sta­nie ich przy­swoić w spo­sób natu­ralny. Dzieci takie mają trud­no­ści z rozu­mie­niem zasad spo­łecz­nych, czę­sto nie roz­po­znają w spo­sób pra­wi­dłowy emo­cji, wydają się nie zauwa­żać potrzeb innych ludzi. Ist­nieją dys­funk­cje, które zabu­rzają natu­ralny pro­ces naby­wa­nia umie­jęt­no­ści spo­łecz­nych. Zali­czamy do nich m.in. autyzm, zespół Asper­gera, ADHD, a także roz­ma­ite inne dys­funk­cje, które nie wychwy­cone i nie reha­bi­li­to­wane odpo­wied­nio dopro­wa­dzają do kolej­nych zaburzeń.

Ist­nieją metody, aby opi­sy­wane defi­cyty wyrów­ny­wać, aby dać tym dzie­ciom szansę, na naucze­nie się tego, co jest nie­zbędne, by radzić sobie w spo­łe­czeń­stwie i wieść w nim w miarę szczę­śliwe życie. Temu mię­dzy innymi służy Tre­ning Umie­jęt­no­ści Spo­łecz­nych (TUS).

Zapisy i informacje

KONTAKT:

tel. 509 938 519, 601 317 168, 602 447 293

fundacja@savant.org.pl

 

 


 

Fundacja SAVANT
02-729 Warszawa, ul. Rolna 165A
KRS 0000460406 NIP 521-365-17-70
e-mail: fundacja@savant.org.pl
nr konta BGŻ 40 2030 0045 1110 0000 0407 9690

| Bogdan Mizerski | Beata Grotowska |

| Edukacja Savant | Szkolenia Savant |

| Wirtualna Grupa Wsparcia |

| Wszystko o ADHD | Wszystko o zespole Aspergera | Asperger w pytaniach i odpowiedziach |

| Psycholog dziecięcy |

Copyright © Bogdan Mizerski 2015 All Rights Reserved.