Pomagamy ludziom z ADHD, zespołem Aspergera

i innymi trudnościami rozwojowymi i wychowawczymi

KONTAKT: tel.

509 938 519, 601 317 168

Rozliczenia tel: 729-991-277

 D12 biuro@savant.org.pl, fundacja@savant.org.pl  D12  nr konta: 40 2030 0045 1110 0000 0407 9690

Poradnia

TUS
zajęcia dla dzieci
warsztaty
szkolenia 
terapia

Forum

wirtualna grupa wsparcia

Edukacja

Strona edukacyjna na temat
zespołu Aspergera

Facebook

grupa Facebook

Szukaj

Programy dotacyjne dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną

W kwietniu do konsultacji publicznych został skierowany projekt Rządowego programu pomocy uczniom Wyprawka szkolna na rok szkolny 2015/2016. Kwota dofinansowania w ramach programu Wyprawka szkolna waha się od 225 zł do 770 zł w zależności od rodzaju niepełnosprawności. Ministerstwo Edukacji Narodowej szacuje, że w 2015 r. z programu będzie mogło skorzystać ok. 227 tys. uczniów, w tym ok. 105 tys. uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

W jaki sposób można otrzymać dofinansowanie? Rodzice kupują materiały edukacyjne, a następnie przedstawiają w szkole dowód zakupu (faktura, paragon), na podstawie którego otrzymają zwrot poniesionych kosztów.  Poszczególne gminy indywidualnie ustalają terminy przyjmowania wniosków o zwrot kosztów, jednak z reguły  jest to początek września. Zwrot kosztów następuje po otrzymaniu środków finansowych przez gminę.

Warto przypomnieć, że co roku znaczna część środków z programu Wyprawka szkolna pozostaje niewykorzystana, m.in. dlatego, iż rodzice nie wiedzą o możliwości skorzystania z tej formy pomocy. Według raportu sporządzonego przez NIK w 2012 roku wykorzystano jedynie 54% z przeznaczonych na ten cel pieniędzy, w 2013 roku 55%.

Nie do wszystkich szkół dotarła również informacja o wprowadzeniu w roku szkolnym 2015/2016 dotacji na zakup materiałów ćwiczeniowych, podręczników i materiałów edukacyjnych do szkół specjalnych. Rok szkolny 2014/2015 obfitował w zmiany w Ustawie o systemie oświaty. Jedną ze zmian jest wprowadzenie dotacji celowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół masowych. W roku szkolnym 2015/2016 nowelizacja obejmie również kształcenie specjalne. Oznacza to, że w klasach pierwszych, drugich i czwartych szkoły podstawowej oraz w klasach pierwszych gimnazjów, zakupione przez szkoły materiały edukacyjne zostaną sfinansowane ze środków pochodzących z  rządowej  dotacji. 

Szacuje się, że uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi stanowią ok. 20% ogółu dzieci uczęszczających do szkół.  Jest to bardzo zróżnicowana grupa uczniów,  mogą to być zarówno  dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, jak i ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (np. z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią), uczniowie niewidomi i słabowidzący, niesłyszący i słabosłyszący, z autyzmem , z niepełnosprawnością ruchową, z chorobami przewlekłymi, z ADHD, z poważnymi zaburzeniami w komunikowaniu się, niedostosowani społecznie.

W dniu 01.06.2015 r. miała miejsce premiera nowego pakietu dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną Pewny start. Świat wokół mnie, wydanego przez Wydawnictwo Szkolne PWN. Pierwsza część publikacji z serii Pewny start. Cztery pory roku zdobyła w roku 2014 Nagrodę Główną w kategorii wydawnictw edukacyjnych w konkursie Świat Przyjazny Dziecku.

Materiały Pewny Start. Świat wokół mnie  to zbiór specjalnie dobranych, różnorodnych ćwiczeń mających za zadanie pomóc w nabywaniu oraz rozwijaniu umiejętności społecznych, związanych z:

•         tożsamością własnej osoby, danymi  osobowymi, budowaniem wiedzy o sobie i własnej rodzinie,

•         normami zachowania społecznego, dokumentami, miejscami,  w których się bywa,

•         organizacją czasu wolnego, bezpieczeństwem.

Pakiet może być stosowany na różnych poziomach edukacyjnych w zależności od indywidualnych umiejętności uczniów, jednak ze względu na tematykę jest polecany zwłaszcza  dla uczniów gimnazjów. Pakiet jest pomocą elastyczną - podczas pracy można korzystać z poleceń  o różnym stopniu trudności dla uczniów o różnych poziomach umiejętności.

więcej informacji


 

Fundacja SAVANT
02-729 Warszawa, ul. Rolna 165A
KRS 0000460406 NIP 521-365-17-70
e-mail: fundacja@savant.org.pl
nr konta BGŻ 40 2030 0045 1110 0000 0407 9690

| Bogdan Mizerski | Beata Grotowska |

| Edukacja Savant | Szkolenia Savant |

| Wirtualna Grupa Wsparcia |

| Wszystko o ADHD | Wszystko o zespole Aspergera | Asperger w pytaniach i odpowiedziach |

| Psycholog dziecięcy |

Copyright © Bogdan Mizerski 2015 All Rights Reserved.