Pomagamy ludziom z ADHD, zespołem Aspergera

i innymi trudnościami rozwojowymi i wychowawczymi

KONTAKT: tel.

509 938 519, 601 317 168

Rozliczenia tel: 729-991-277

 D12 biuro@savant.org.pl, fundacja@savant.org.pl  D12  nr konta: 40 2030 0045 1110 0000 0407 9690

Poradnia

TUS
zajęcia dla dzieci
warsztaty
szkolenia 
terapia

Forum

wirtualna grupa wsparcia

Edukacja

Strona edukacyjna na temat
zespołu Aspergera

Facebook

grupa Facebook

Szukaj

Potrzeby społeczne ucznia z zespołem Aspergera

Children At Work 1
Zespół Aspergera

Zespół Aspergera należy do całościowych zaburzeń rozwoju. Dziecko z zespołem Aspergera cechują między innymi deficyty w sferze rozumienia sytuacji społecznych, motywów działania, myśli i uczuć innych osób. Wynika to z odmiennego funkcjonowania mózgu. Niezwykle ważną rolę odgrywa tzw. zaburzenie teorii umysłu. Z tego powodu dziecko z ZA ma ogromne trudności z rozpoznawaniem stanów emocjonalnych drugiego człowieka. Nie zauważa sygnałów przekazywanych poprzez mimikę i gesty.

Pomimo bardzo dobrej znajomości języka i pedantycznego często sposobu wypowiedzi dziecko może mieć problemy z zastosowaniem języka w kontekście społecznym. To co dla innych przychodzi w sposób naturalny (jest oczywiste) dla dziecka z ZA jest trudne i mało intuicyjne. Dziecko może mieć trudność ze swobodną wymianą zdań, nie zawsze zauważa i rozumie myśli i uczucia innych, a przez to  ma trudności w odczytywaniu nasilenia emocji.

Rokowania

W przypadku osób z zespołem Aspergera rokowanie w dużej mierze zależy od nabywanych umiejętności społecznych. Opisywane deficyty mają bowiem ogromny wpływ na budowanie relacji rówieśniczych, a w dalszej przyszłości również na tworzenie  udanych związków partnerskich.  Prawie połowa cierpiących na ZA izoluje lub wycofuje się z relacji społecznych ponieważ trudno jest  im tolerować obecność innych osób.  Tworzą jakby swój własny szczelnie zamknięty świat. Ze względu na to, iż mają tendencje do dziwacznych wypowiedzi i nieadekwatnych zachowań w sytuacjach społecznych często postrzegane są jako frustrujące i nudne.

Terapia

 

W celu niwelowania opisywanych deficytów wskazana jest codzienna, wytrwała praca rozpoczęta jak najwcześniej. Najlepszym sposobem do nabywania kompetencji społecznych jest środowisko rówieśnicze, ponieważ dzieci najefektywniej uczą się przez modelowanie.

Nie ma lepszego sposobu nauki, niż naturalne, codzienne sytuacje i interakcje społeczne.

Pomimo tego, iż  dzieci z zespołem Aspergera często natrafiają szkole na brak zrozumienia i akceptacji ze strony rówieśników, nie należy się zrażać i poddawać. Niezwykle ważna jest taka organizacja życia szkolnego, by dziecko podjęło trud walki ze swoimi deficytami. Motywacja dziecka, ma ogromny wpływ na skuteczność podjętych działań.

Podczas pobytu w szkole dziecko poprzez konieczność dostosowania się do panujących tam zasad, wdrażając się do systematyczności i obowiązkowości, ma szansę złagodzić objawy towarzyszące zaburzeniu. Pomaga to uniknąć wyobcowania z grupy, a także daje szansę nauki nawiązywania poprawnych kontaktów koleżeńskich.

Uczeń cierpiący na zespół Aspergera potrafi włączać się do zabaw z innymi i współpracować z kolegami. Izolacja psychiczna i powrót do stereotypów pojawia się głównie przy okazji napotkanych trudnościach, zmiany czy niezrozumienia pewnej zasady, polecenia lub zachowania się innych uczniów. Ogromną rolę odgrywa w takich sytuacjach postawa nauczycieli.

Izolacja ucznia od klasy w sytuacji pojawienia się problemów może rodzić w dziecku z zespołem Aspergera przekonanie, że nie jest w stanie współistnieć w środowisku szkolnym. Może to trwale zaburzyć proces terapeutyczny. Z drugiej strony może pokazać uczniowi łatwą drogę ucieczki od sytuacji trudnych, a w rezultacie nasilać zachowania niepożądane nakierowane na osiągnięcie celu (zwolnienie z zajęć z grupą i realizację nauki w formie nauczania indywidualnego).

Przeniesienie dziecka na nauczanie indywidualne wydaje się dobrym rozwiązaniem w sytuacjach kryzysowych. Czasem jest nieuniknione, nie powinno jednak stać się jedynym sposobem realizacji obowiązku szkolnego. W dalszej perspektywie prowadzi bowiem do trudnych do nadrobienia zaległości w zakresie nabywania kompetencji społecznych. Decyzja o NI powinna być zatem podejmowana jedynie w ostateczności.

Ważne jest, aby kontakty z rówieśnikami były inicjowane również poza szkołą. Dziecko z zespołem Aspergera należy przyzwyczajać do przebywania z innymi dziećmi, dzięki temu ma możliwość zauważyć, że wśród rówieśników może czuć się bezpiecznie.

 Wszystkie dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi powinny mieć szansę nauki w ze swoimi rówieśnikami, uczęszczać na lekcje w normalnych klasach lekcyjnych. 

B.G.


 

Fundacja SAVANT
02-729 Warszawa, ul. Rolna 165A
KRS 0000460406 NIP 521-365-17-70
e-mail: fundacja@savant.org.pl
nr konta BGŻ 40 2030 0045 1110 0000 0407 9690

| Bogdan Mizerski | Beata Grotowska |

| Edukacja Savant | Szkolenia Savant |

| Wirtualna Grupa Wsparcia |

| Wszystko o ADHD | Wszystko o zespole Aspergera | Asperger w pytaniach i odpowiedziach |

| Psycholog dziecięcy |

Copyright © Bogdan Mizerski 2015 All Rights Reserved.